Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

36/38

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Revitalizácia a rozšírenie Sadu na Studničkách

Zrušenie cesty pri Sade na Studničkách
(Foto: 18. 4. 2013)

Sad na Studničkách v Žiline bude v priebehu rokov 2013 a 2014 rozšírený o pozemok bývalého vodného zdroja Studničky. Vďaka výhodnej polohe tohto objektu je možné jeho pripojenie k existujúcemu parku, čím vznikne ucelená plocha zelene s výmerou približne 1 hektár. Jedným z cieľov rozšírenia parku je premena zanedbanej a nevyužívanej plochy zelene na park pre verejnosť. Bývalý objekt vodného zdroja pitnej vody je v súčasnosti kvôli kontaminácii podzemných vôd nevyužívaný. Mesto Žilina sa po dohode so spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. rozhodlo pozemok pripojiť k existujúcemu parku a premeniť ho na verejnú mestskú zeleň. V rámci rozšírenia parku dôjde k zrušeniu cestnej komunikácie, čím sa pôvodný park rozšíri z 4200 m2 na približne 10 100 m2. Bude vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybuduje sa aj nové detské ihrisko a budú osadené nové prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné tabule). Navrhnuté riešenie ponecháva parku prednostne oddychovo-rekreačnú funkciu spojenú s informačno-edukačnou, pričom zachováva v najväčšej možnej miere prírodný charakter miesta.
„Jednou z priorít súčasného vedenia mesta je udržiavanie existujúcej verejnej mestskej zelene, a podľa možností aj jej rozširovanie. Vďaka tomuto projektu bude obyvateľom a návštevníkom mesta poskytnutý väčší priestor na relax v príjemnom a zdravom prostredí zelene priamo v centre mesta,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.
Ciele revitalizácie a rozšírenia Sadu na Studničkách: Premena neudržiavanej uzavretej plochy na park prístupný verejnosti, zväčšenie verejných zelených plôch v centre mesta, zrušenie cestnej komunikácie a rozšírenie zelenej plochy, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov – vyčistením a sprehľadnením objektu, edukačno-informačná funkcia – osadenie informačných panelov o bývalom zdroji vody, využitie objektu na propagáciu vody so zameraním na všetky vekové kategórie, vytvorenie oddychovej zóny s posedením v prírodnom štýle, zvýšenie biodiverzity v meste.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Text prevzatý z web. stránky zilina.sk.

História: Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 205

[0] Komentárov

Pridať komentár