Mestský úrad v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/63

Mestský úrad v Žiline

premietanie (slideshow)
Mestský úrad v Žiline

Mestský úrad v Žiline

Klientske centrum
(Foto: 1. mája 2007)

Oznam Mestského úradu v Žiline: Od 30. októbra 2017 sú presťahované do priestorov budovy Europalace Žilina, Vysokoškolákov 8556/33, Žilina dve pracoviská: Matričný úrad v Žiline a pracovisko Ohlasovne pobytu – evidencia obyvateľov.

Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Tel. informátor: +421 41 706 31 11, ústredňa: +421 41 7063 611, web: www.zilina.sk.

Telefónne kontakty na primátora, prednostu, odbory, oddelenia a zamestnancov Mestského úradu v Žiline po kliknutí na odkaz: www.zilina.sk.

Klientske centrum MsÚ Žilina – tel. informátor: 706 31 11, web: www.zilina.sk/80/klientske-centrum.
Úradné hodiny v klientskom centre MsÚ na horeuvedené činnosti: Po 7:30 – 15:30, Ut 7:30 – 15:30, St 7:30 – 17:00, Št 7:30 – 15:30, Pi 7:30 – 14:00 hod.
Pred návštevou klientského centra si overte stránkové dni a hodiny na web. stránke mesta www.zilina.sk.

Služby miestnych daní (dane z nehnuteľnosti, daň za psa, za predajné ay, za nevýherné hracie prístroje, vydávanie známok za psa, hlásenie o počte prenocovaní a o počte ubytovaných hostí).
Doprava a komunálne služby vybavujú žiadosti na vstupy do pešej zóny, jednorazové vstupy do pešej zóny, používanie verejných priestranstiev, rozkopové povolenia, žiadosti o stavebné povolenie, podnety a informácie k údržbe miestnych komunikácií, poskytovanie informačnej a poradenskej činnosti k cestnému hospodárstvu a mestskej doprave, podnety k držbe verejného osvetlenia, zelene a cintorínov.
Obchod a podnikanie vybavuje vydávanie žiadostí vo forme predpísaných tlačív (na schválenie otváracích hodín, ukončenie prevádzky, ambulantný predaj, letné terasy a p.), príjem tlačív na zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie informačnej a poradenskej činnosti v oblasti obchodu a podnikania.
Sociálna pomoc a služby a bytová politika. Žiadosti na umiestenie detí do detských jaslí, žiadosti pre zariadenie seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, žiadosti na stravovanie dôchodcov v jedálni a dovoz obedov do domácností imobilným obyvateľom, žiadosti o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, žiadosti na pridelenie nájomných bytov a bytov s nižším štandardom a poskytovanie poradenskej činnosti v sociálnej oblasti.
Stavebný úrad zabezpečuje príjem žiadostí na vydanie stavebného povolenia a užívacieho povolenia na na občianske, bytové a priemyselné stavby, poskytujú základné informácie o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Služby životného prostredia: Žiadosti o výrub stromov žiadosti o stanovisko k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska životného prostredia, žiadosti o povolenie studní pre fyzické osoby.
Pokladnica: Príjem a výdaj finančnej hotovosti, príjem platieb, príjem zásielok a listov, ich evidencia a odosielanie. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
Mestský úrad v Žiline rozšíril od 8. novembra 2017 služby poskytované vo svojom klientskom centre o novú službu na pracovisku IOMO (Integrované obslužné miesto občana), kde si občania môžu vybaviť výpis, resp. odpis z registra trestov, výpis z obchodného registra či výpis z listu vlastníctva.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 20913

[0] Komentárov

Pridať komentár