Veľká okružná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/10

Veľká okružná

premietanie (slideshow)
Veľká okružná

Odstránenie svetelnej reklamy na hoteli Slovakia

Veľká okružná v Žiline
(Foto: 3. 7. 2017)

Reklamná LED obrazovka umiestnená na hoteli Slovakia v Žiline bola počas minulého víkendu (17. júna 2017) demontovaná. Svetelný smog, ktorý reklama produkovala, už dlhšiu dobu obťažoval najmä obyvateľov protiľahlej bytovky. O odstránení reklamnej stavby rozhodol Stavebný úrad v Žiline v konaní o odstránení stavby. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 26. marca 2016. Keďže vlastník reklamnej stavby nerešpektoval rozhodnutie stavebného úradu a neodstránil reklamnú stavbu v stanovenej lehote, začalo sa voči nemu na návrh mesta Žilina exekučné konanie. Prevádzkovateľ svetelnej reklamy však nerešpektoval ani exekučný príkaz, na základe ktorého mal predmetnú reklamu odstrániť. Preto podľa platného exekučného poriadku súdny exekútor vyzval mesto Žilina ako oprávneného z exekúcie, aby reklamnú stavbu odstránil sám, resp. si dal túto prácu vykonať niekým iným na náklady prevádzkovateľa. Vlastník reklamnej stavby vtedy doručil mestu a tiež súdnemu exekútorovi oznámenie, podľa ktorého si mal stavbu odstrániť sám v lehote 60 dní. Občania však naďalej avizovali obťažovanie svietivosťou reklamy a žiadali o jej odstránenie, preto  mesto napriek prísľubu prevádzkovateľa  uskutočnilo verejné obstarávanie na zabezpečenie odstránenia a uskladnenia reklamnej stavby. Keďže prevádzkovateľ reklamy nesplnil ani svoj vlastný prísľub, mesto pristúpilo dňa 17. júna 2017 prostredníctvom zhotoviteľa (spoločnosť ERPOS, spol. s r.o.) k odstráneniu reklamnej stavby. Z dôvodu náročnosti odbornej  demontáže reklamnej LED obrazovky a tiež z dôvodu veľkých rozmerov konštrukcie stavby sa demontáž vykonáva v dvoch krokoch, pričom podľa zmluvy ma byť demontáž a uskladnenie stavby zrealizované najneskôr do 30. júna 2017. Spokojnosť občanov je pre vedenie mesta priorita a rovnako tomu bolo aj v tomto prípade. Práve nečinnosť prevádzkovateľa reklamy spôsobovala občanom dlhoročné problémy, ktoré sa podarilo vyriešiť až za pomoci mesta Žilina.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 20. 6. 2017, "Svetelná reklama už nebude strašiakom pre občanov okolitých bytov". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 117

[0] Komentárov

Pridať komentár