Číselník — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/34

Číselník

premietanie (slideshow)
Číselník

Číselník na balustráde pod katedrálou

Námestie Andreja Hlinku
(Foto: 25. 6. 2020)

Do konca deväťdesiatych rokov v nej bola umiestnená reliéfna plastika, po jej odstránení ostal priestor prázdny. Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť dielo, ktoré by zaplnilo prázdne miesto v centre Žiliny. Mesto Žilina prostredníctvom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra v roku 2014 oslovilo viacerých výtvarníkov a dizajnérov na vypracovanie návrhu pre prázdne miesto na balustráde. Víťazným návrhom sa stalo dielo kolektívu autorov (Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký). „Fraktálny charakter okolitej "výzdoby" a agresívny výraz novej zástavby verzus pokojná a architektonicky čistá balustráda sa stali východiskom v našej práci a jej kľúčovým momentom. Pochopili sme, že nemôžeme povedať všetko a najmä naraz“ povedal Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. Písmo je dielom Ondreja Jóba.
Nainštalovaná bola šesťmiestna numerická platforma. Každé pole veľkosti 2,4 x 1,2 metra obsahuje jeden číselný znak, vyrezaný do hliníkového plechu a mechanicky osadený do balustrády. Vyrobené boli tri sady panelov obsahujúce číslice 0 až 9 a šesť plných panelov – bez číslice, aby bolo možné vystaviť akékoľvek maximálne šesť miestne číslo, v ktorom sa jedna číslica nenachádza viac ako trikrát. Kombinovaním polí sa získava konkrétna číselná informácia. „Nie je možné povedať všetko jedným číslom, a preto je systém navrhnutý tak, aby informáciu bolo ľahké zmeniť, aktualizovať, upresňovať, striedať“ povedal výkonný riaditeľ OOCR Malá Fatra Ing. Peter Šimčák.
Nová podoba balustrády, resp. zásah do nej, je chápaný ako miesto vzájomného pôsobenia medzi mestom Žilina a jeho obyvateľmi. Žilina je bohatá svojou históriou, ale zároveň aj svojou prítomnosťou. Mesto plné skvelých ľudí, príbehov, architektúry, umenia, významov. „Čísla sú minimálne svojou formou zápisu, ale maximálne schopnosťou komplexne vypovedať. Cez jednoduché čísla je možné sprostredkovať obrovský počet informácií o meste a najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili, žijú a budú žiť. Čísla rozprávajú o tom, koľko má mesto rokov, koľko detí sa v ňom narodilo, koľko domov postavilo, koľko áut vyrobilo, koľko premiér má divadlo, koľko študentov zmaturovalo alebo koľko ich je na univerzite“ doplnil Mgr. art. Marcel Benčík, Art.D.
OOCR Malá Fatra by chcela poďakovať mestu Žilina za poskytnutie priestoru, odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ za organizačné zabezpečenie a súčinnosť pri príprave projektu a tímu autorov: Mgr. art. Marcelovi Benčíkovi, ArtD., Ing. arch. Petrovi Lényimu, Ing. arch. Ondrejovi Markovi, Ing. arch. Mariánovi Luckému. Za písmo, ktoré pre projekt venoval, by chcela poďakovať Mgr. art. Ondrejovi Jóbovi.
Celé dielo financovala oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a celkové náklady boli 10 000,- eur. Jednotlivá informácia (číslo) na tabuli sa bude meniť raz mesačne a vždy bude znázorňovať zaujímavý odkaz z minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Začíname: Žilinčania, je nás 83 684!

Zdroj: Tlačová správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra: Balustráda pod Farskými schodmi v Žiline má po dlhých rokoch novú tvár – „Číselník“. Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA, Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina. Zverejnené na web. stránke Mesta Žilina: www.zilina.sk.

Každé pole šesťmiestnej numerickej platformy má veľkosť 2,4 x 1,2 metra. Odborná porota dizajnérov udelila autorom Národnú cenu za za experimentálny komunikačný dizajn 2016.

Mesto Žilina má v úmysle skrášliť priestor balustrády pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol), kde sa v minulosti nachádzal reliéf od akademického sochára Ladislava Beráka s motívom Slovenského národného povstania. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra, ktorá vypísala a hradila výtvarno-architektonickú súťaž: „Revitalizácia priestoru pod balustrádou v meste Žilina“, vyhodnotila súťažná komisia dva odovzdané architektonické návrhy.
V rámci odbornej diskusie komisia hodnotila architektonicko-výtvarnú hodnotu predložených návrhov, ich vhodnosť pre prostredie Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina a jej ochranného pásma, súlad s požiadavkami rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina o zámere úpravy čela balustrády, mieru realizovateľnosti diela a celkový súlad nového diela s pôvodným architektonickým konceptom autora balustrády a budovy divadla – architekta Otta Reichnera. Následne komisia rozhodla o udelení prvého a druhého miesta. Prvú cenu s honorárom 1 000 € komisia jednohlasne udelila návrhu pracujúcemu s témou vrstvenia historických máp mesta Žilina (materiálové riešenie sklo a LED), ktorého autorkou je Ing. arch. Dorota Mrázová (v spolupráci s Ing. Ľubomírom Šugárom). Víťaznému návrhu komisia udelila prvú cenu pre citlivé spracovanie nepotláčajúce pôvodnú architektúru balustrády, jeho začlenenie do celku Námestia Andreja Hlinku a súčasnej podoby balustrády so súsoším sv. Cyrila a Metoda, jeho informačnú zložku odkazujúcu v mieste nástupu do Mestskej pamiatkovej rezervácie na urbanisticko-historický vývoj mesta Žilina, efekt iluminácie vo večerných hodinách a mieru realizovateľnosti celého diela podľa určeného rozpočtu.
Druhé miesto s honorárom 500 € komisia udelila návrhu pracujúcemu so segmentmi „rieky času“ (materiálové riešenie antikor, sklo, LED), ktorého autorom je Peter Moravčík – David, reklamné štúdio. Komisia ocenila moderný súčasný prístup k stvárneniu balustrády, jeho celkový dizajn a variabilitu. „Tento priestor je začiatkom mestskej pamiatkovej rezervácie, jedinej svojho druhu na Slovensku, preto sme chceli, aby sa tu nachádzalo nielen umelecky hodnotné dielo, ale aby návštevníci získali základné informácie o Žiline a najmä, aby vzhľad tohto priestoru zanechal v každom okoloidúcom dobrý prvý dojem. Verím, že spoločne sa nám podarilo túto časť Žiliny esteticky i efektívne skrášliť,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 16. 10. 2013, "Poznáme víťaza revitalizácie priestoru pod balustrádou v centre Žiliny". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 330

[0] Komentárov

Pridať komentár