Vypustená Vodná nádrž Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

132/332

Vypustená Vodná nádrž Hričov

premietanie (slideshow)
Vypustená Vodná nádrž Hričov

Vypustená Vodná nádrž Hričov

Vodné dielo Hričov
(Foto: 20. 9. 2019)

Voda v energetickej sústave Hričov – Mikšová – Považská Bystrica, ktorej súčasťou je Vodné dielo Hričov, bola od 12. 8 2019 do konca októbra vypustená. Prevádzkovateľ Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica ohlásil, že sa bude vykonávať revízia. V súvislosti s údržbou, ktorá sa vykonáva každých 15 až 20 rokov, bol celý kanál od Hričova až po Považskú Bystricu vypustený. Revízia kanálovej sústavy bola zameraná na opravu návodných betónových tesnení prívodných energetických kanálov a odstránením nánosov. Hričovskú priehradu tvorí zemná hrádza, rozdelená haťou a vodnou elektrárňou na pravú a ľavú časť, ktorá prehradzuje pôvodné koryto Váhu. Hrádza je vybudovaná zo štrkopiesku. Prehradzuje údolie Váhu v dĺžke 852 metrov. Celkový objem nádrže je 8 467 000 m3. Pri prieskumnej revízii v roku 1988 sa zistilo, že je po dvadsaťšesťročnom nepretržitom používaní značne zanesená. Pôvodné objemy sa znížili na 6 378 000 m3. Nánosy môžu mať výšku až 6 metrov. Dno priehrady sa však počas revízie nečistilo.

Vodné dielo Hričov bolo vybudované na rieke Váh v riečnom km 245,600 pri obci Horný Hričov. Výstavba vodného diela bola v rokoch 1958 – 1962. V strojovni elektrárne sú zabudované tri vertikálne kaplanove turbíny s hltnosťou 3 x 168 m3.s-1 s inštalovaným výkonom 31.5 MW. Priemerná ročná výroba energie je 59,1 GWh. Maximálny spád je 10,10 m a minimálny spád je 6,6 m. Dĺžka odpadového kanála je 3,53 km. V elektrárni je dozorňa, z ktorej sú diaľkovo ovládané vodné elektrárne Mikšová a Považská Bystrica. Vodná nádrž sa rozprestiera nad obcou Horný Hričov smerom do Žiliny. Nádrž má celkový objem 8,467 mil. m3, z čoho zásobný priestor je na objem 6,394 mil. m3 a stály priestor na 2,073 mil. m3. Dĺžka vzdutia nádrže je 6 km a maximálne zatopená plocha 2,53 km2. Nádrž sa nevyužíva na rekreačné účely a jej vodná plocha je až na území mesta Žiliny. Po jej ľavej strane prechádza v úzkom priestore železničná trať Bratislava – Žilina, cesta I/18 a na estakáde diaľnica D3. Po pravej strane prechádza cesta II/507 zo Žiliny do Bytče.

Od Vodného diela Hričov vedie po pravej strane Váhu derivačný kanál s kapacitou 500 m3.s-1, dlhý 28,41 km. Na ňom sú umiestnené kanálové elektrárne Mikšová (v km 16,42) a Považská Bystrica (v km 24,86). Derivačný kanál ústi do vzdutej hladiny nádrže Nosice. Táto skupina vodných elektrární môže dosiahnuť špičkový výkon 170 MW pri prietoku kanála 400 m3.s-1 a využíva celkový spád 46,5 m. Vodná elektráreň Mikšová s troma kaplanovými turbínami s celkovým výkonom 93,6 MW je najväčšou kanálovou elektrárňou na Váhu a do vybudovania VE Liptovská Mara bola najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Práce na tejto kaskáde sa začali v roku 1958 výstavbou Vodného diela Hričov a boli ukončené v roku 1963. Rozsah zemných prác pri výstavbe bol 12,2 mil. m3 a betonárskych 608 000 m3. Problémom prevádzky kaskády je intenzívne zanášanie nádrže Hričov najmä z flyšovej oblasti povodia Kysuce a ostatných prítokov. Podľa meraní objemu nádrže z roku 2006 (VÚVH) bolo zistené, že celkový projektovaný objem nádrže 8,467 mil. m3 sa zmenšil na 5,614 mil. m3.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 18

[0] Komentárov