Kysucká ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/7

Kysucká ulica

premietanie (slideshow)
Kysucká ulica

Podchod pre chodcov a cyklistov na Kysuckej ulici

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 22. 4. 2018)

Podchod pre chodcov a cyklistov na konci Kysuckej cesty popod štvorpruhovú komunikáciu Ľavobrežná (cesta I. triedy č. 60). Podchod využívajú chodci a cyklisti z centra mesta do mestských častí Budatína a Považského Chlmca. Komunikácia Ľavobrežná (časť cesty I. triedy č. 60) začína od križovatky Košická, pokračuje mimoúrovňovo ponad železnicu, po ľavom brehu rieky Váh a končí pri križovatke ciest I/60 a I/11 (smer Čadca). Komunikácia Žilina – Ľavobrežná I. etapa bola otvorená 27. 8. 2002. Zlepšila dopravnú situáciu v meste a na severný obchvat bola presmerovaná nákladná, ale aj osobná doprava z bývalého prieťahu cesty I/18 (cez mesto), ktorý prechádzal cez Rondel na Košickú ulicu. Na novom úseku sú vybudované dve mimoúrovňové križovatky a jeden podchod. Celkové náklady na stavbu, ktorá má dĺžku 3,7 kilometra a charakter štvorprúdovej komunikácie, boli vo výške 960 mil. Sk.

Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane okružnej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú ulicu v dĺžke 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty cez Žilinu bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda smerom do Budatína, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém o celkovej dĺžke 1559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej o dĺžke 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 72

[0] Komentárov

Pridať komentár