Logo Zboru Žilincov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/15

Logo Zboru Žilincov

premietanie (slideshow)
Logo Zboru Žilincov

Zbor Žilincov

Adresa: Zbor Žilincov, Mestský úrad Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina.

Zbor Žilincov je výberové občianske združenie, ktoré 9. októbra 1990 založilo šesť osobností mestského spoločenského života: JUDr. Ernest Žabkay, advokát, Mgr. Ján Frátrik - učiteľ a básnik, Ing. Štefan Massányi - výskumník, chemik, Ing. Gustáv Krušinský - ekonóm, Ing. Miroslav Pfliegel - vysokoškolský učiteľ a vydavateľ, akad. maliar Mojmír Vlkolaček - profesor a maliar.
Občianske združenie má asi 40 členov, osobností, z rôznych oblastí spoločenského života. Svojím príkladom povzbudzujú lásku k mestu, hrdosť na jeho históriu, ako aj na jeho osemstoročné tradície. Zbor Žilincov vyhotovuje a inštaluje pamätné tabule v meste, podieľa sa na výstavách a prednáškach, vydáva knihy z cyklu História Žiliny. Každoročne udeľuje prestížnu cenu "Genius loci solnensis" významným osobnostiam mesta. Jej prvým predsedom bol JUDr. Ernest Žabkay, potom bol predseda Ing. Štefan Massányi a terajší predseda je Ing. Miroslav Pfliegel.

Založenie zboru Žilincov Zbor Žilincov bol založený dňa 9. októbra 1990, po vernisáži výstavy fotografií „Premeny Žiliny VI“ (konala sa na prízemí ľavého krídla Domu odborov, na Nám. Ľudovíta Štúra v Žiline), a to na tradičnom posedení, na ktoré autori cyklu týchto výstav Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. (autor fotografií) a Ing. Gustáv Krušinský (autor textu) v predchádzajúcich rokoch pozývali starších, všeobecne vážených občanov mesta Žilina, ktorí sa na vernisážach zúčastňovali. S myšlienkou založiť „Radu starších Žilincov“ ako spolok verejnosťou mesta uznávaných občanov mesta Žiliny starších ako 50 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v meste minimálne 25 rokov, prišiel Ing. Gustáv Krušinský. V septembri 1990 vypracoval návrh stanov pripravovaného spolku a následne túto myšlienku prekonzultoval s Ing. Miroslavom Pfliegelom, CSc., ktorý s jeho zámerom súhlasil. Takáto „Rada“ by podľa Ing. G. Krušinského mohla spolupracovať s vedením mesta a poradiť mu v niektorých záležitostiach týkajúcich sa Žiliny. Vzhľadom na skutočnosť, že po páde komunistického režimu v Československu, autor textu predchádzajúcich cyklov výstav fotografií „Premeny Žiliny I - V“ Ing. Gustáv Krušinský zastával po roku 11990 funkciu podpredsedu Mestského národného výboru v Žiline (predsedom MsNV v tom období bol Ing. Emil Lacko, CSc.), posedenie po vernisáži sa nekonalo výstavy sa nekonalo v Hoteli Slovakia, ako tomu bolo v rokoch 1988 a 1989, ale v jeho kancelárii na 2. poschodí pravého krídla Domu odborov, kde MsNV v tom čase sídlil.
Pomenovanie „Zbor“ na tomto posedení rezolútne presadil všeobecne uznávaný Žilinec JUDr. Ernest Žabkay, ktorému sa slovo „Rada“ nezdalo byť dosť honosné. JUDr. E. Žabkay zároveň doplnil a právnicky preštylizoval návrh stanov, ktorý zúčastneným prečítal Ing. G. Krušinský. Na podnet JUDr. E. Žabkaya bola tiež znížená pôvodne navrhovaná nutná dĺžka pobytu v Žiline pre členov „Zboru“ z 25 na 20 rokov a taktiež bol znížený vek jeho mimoriadnych členov zo 45 na 40 rokov. Účastníci posedenia starší ako 50 rokov potom za členov „Zboru starších Žilincov“ zvolili právnika JUDr. Ernesta Žabkaya, spisovateľa Jána Frátrika a jeho brata Ignáca, nazývaného „Moko“, akademického maliara Mojmíra Vlkolačka, niekdajšieho riaditeľa Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Štefana Massaányiho a fotografa Štefana Martona. Súčasne však na podnet JUDr. Ernesta Žabkaya, ktorý riadil akt prijímania členov spolku, prijali do „Zboru starších Žilincov“ ako mimoriadnych členov (vo veku od 40 do 50 rokov) tiež riaditeľa Štátneho okresného archívu v Žiline prom. hist. Petra Štanského, archeológa Považského múzea v Žiline prom. hist. Jozefa Moravčíka, Ing. Gustáva Krušinského, Ing. Miroslava Pfliegela, CSc. A colníka Libora Závodského, ktorý každoročne zanietene pomáhal pri inštalácii cyklu výstav fotografií „Premeny Žiliny“.
Členovia „Zboru starších Žilincov“, ktorí mali viac ako 50 rokov následne za predsedu „Zboru“ jednomyseľne zvolili zanieteného žilinského patriota JUDr. Ernesta Žabkaya. Na jeho návrh sa potom z názvu „Zbor starších Žilincov“ vypustilo slovo „starších“ ako zbytočné.
JUDr. Ernest Žabkay neskôr zabezpečil zaregistrovanie „Zboru Žilincov“ ako občianskeho združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave. Stanovy „Zboru Žilincov“ boli schválené na zakladajúcom zasadaní Zboru Žilincov 9. októbra 1990 a následne na žiadosť Zboru Žilincov zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 26. 11. 1991. Na doplnenie je nutné uviesť, že Štefan Marton, Ignác „moko“ Frátrik a tiež Libor Závodský sa na ďalšej činnosti novozaloženého občianskeho združenia nezúčastňovali, a tak sa po niekoľkých rokoch začalo uvádzať, že zakladateľmi „Zboru Žilincov“ boli členovia jeho prvého predsedníctva (zvoleného koncom roka 1991), a to: JUDr. Ernest Žabkay – predseda, Ing. Štefam Massányi – tajomník, Ján Frátrik, Ing. Gustáv Krušinský, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. A akademický maliar Mojmír Vlkolaček. Ich fotografie ako „Zakladateľov Zboru Žilincov“ boli uverejnené v útlej publikácii Zbor Žilincov 1990 – 2005, 15 rokov činnosti“, ktoré EDEIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline vydalo v októbri 2005. Do neobsadenej funkcie podpredsedu Zboru Žilincov bol na mimoriadnom zasadnutí ZŽ konanom dňa 2. apríla 1992 jednomyseľne zvolený novoprijatý člen občianskeho združenia Ing. Emil Lacko, CSc., bývalý prvý muž Žiliny (predseda MsNV) po páde moci komunistov. Ďalší dvaja kandidáti na túto funkciu akademický maliar Mojmír Vlkolaček a MUDr. Jozef Grossmann sa pred voľbami vzdali kandidatúry.
Emblém „Zboru Žilincov“ neskôr vyhotovil akademický maliar Mojmír Vlkolaček. Pri jeho tvorbe sa inšpiroval novšími barokovými klenbami pôvodne neskororománskeho Kostola sv. Štefana-kráľa na Dolných Rudinách, pochádzajúceho pravdepodobne z prvej tretiny 13. storočia, najstaršej stavebnej pamiatky v pôvodnom katastri mesta Žilina.

Zdroj: Zbor Žilincov 20 rokov činnosti 1990 – 2010, Bajová N., Krušinský G., Blahovec J., Pfliegel M., Nakladateľstvo: Zbor Žilincov, Vydavateľstvo: EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline, str. 5, 6 a 7.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 395

[0] Komentárov

Pridať komentár