Patrik Groma, zást. primátora — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

47/92

Patrik Groma, zást. primátora

premietanie (slideshow)
Patrik Groma, zást. primátora

Heraldický register Slovenskej republiky o ustanovení erbu mestskej časti Vlčince

Patrik Groma, prvý zástupca primátora pri prevzatí výpisu z Heraldického registra SR od Ladislava Vrtela, herolda Slovensko
(Foto: 24. 9. 2017)

Heraldický register Slovenskej republiky vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčastnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu predstavujúcu slávnostné potvrdenie o zapísaní erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky a oznamuje im nasledovné: Heraldická komisia Ministerstve vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu mestskej časti Žilina-Vlčince, ktorého obnovu inicioval primátor mesta Žilina pán Igor Choma a viceprimátor Patrik Groma a dňa pätnásteho marca roku dvetisícsedemnásť ho odporučila na prijatie mestským zastupiteľstvom v Žiline a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v červenom štíte na bočných vrchoch zlatého trojvršia stojaci dva strieborní vlci v zlatej zbroji spoločne držiaci zo stredného vrchu vyrastajúcu striebornú zlatolistú brezu. Heraldický register Slovenskej republiky zároveň posúdil žiadosť mesta Žilina o vystavenie erbovej listiny pre mestskú časť Žilina-Vlčince a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, doktorkou filozofie, poverenou zastupovaním riaditeľa Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej republiky, v jej prítomnosti, ako aj v prítomnosti členov Heraldickej komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a že vydaniu Erbovej listiny nič nebráni. Erb mestskej časti Žilina-Vlčince posúdený a odporučený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR V-263/2017. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe mesto Žilina a jeho mestská časť Vlčince môže používať pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, generálneho štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, herolda „Slovensko“ a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa pätnásteho marca roku dvetisícsedemnásť.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 340

[0] Komentárov

Pridať komentár