Neologická synagóga v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Neologická synagóga v Žiline

premietanie (slideshow)
Neologická synagóga v Žiline

Neologická synagóga v Žiline – בית כנסת ניאולוגי בזילינה – Neological synagogue in Zilina

prof. dr. Peter Behrens – פטר ברנס
(Foto: 3. 7. 2017)

Neologická synagóga v Žiline je jednou z najpozoruhodnejších pamiatok medzivojnovej architektúry na Slovensku. Berlínsky architekt prof. dr. Peter Behrens (1868 – 1940) svoj projekt budovy musel vložiť do komplikovaného terénu. Priestor bol nerovný, značne zúžený na rohu ulíc a pomerne stiesnený medzi budovou pošty (vľavo) a budovou banky. Dielo sa podarilo a budova patrí k ojedinelým stavebným pamiatkam na pomedzí expresionizmu a funkcionalizmu. Behrensov návrh zvíťazil v užšej súťaži v roku 1928, na ktorej sa ešte zúčastnil Josef Hoffmann z Viedne a Lipót Baumhorn z Budapešti. S výstavbou sa začalo 16. 1. 1929 sa začalo s výstavbou a žilinskí stavitelia bratia Novákovci ju dokončili v roku 1931, stavbyvedúcim bol Žigo Weitheimer. Architekt bol inšpirovaný hrobom Ráchel, ktorý je medzi Jeruzalemom a Betlehemom. Ústredný priestor bol určený pre 450 mužov a na galériách bolo miesto pre 300 žien. Hlavná sála je zakrytá kupolou s priemerom 16 a výškou 17,6 metra. Budove dominuje jednoduchá hmota hlavnej sály s úzkymi vysokými oknami, ktorá vystupuje z nižších prízemných častí. Tie sú z riadkového kamenného muriva, ktoré dodáva synagóge primerane monumentálny ráz. Objekt patrí medzi pár slovenských synagóg, ktoré, hoci sú tradičným stavebným typom, majú ráz modernej architektúry. Počas vojny tu bol sklad nábytku a obilia, po vojne bol interiér synagógy prestavaný na koncertnú a spoločenskú sálu (Dom osvety a Park kultúry oddychu). Neskôr od 60-tych rokov budova slúžila ako aula Vysokej školy dopravnej, ktorá ju v 70-tych rokoch v interiéri kompletne prestavala druhýkrát. Od roku 1990 do roku 2010 tu bolo Kino Centrum. V rokoch 2011-2017 objekt prešiel vďaka aktivistom z občianskeho združenia Truc sphérique kompletnou pamiatkovou obnovou a vrátila sa pôvodná dispozícia aj časť vnútornej geometrickej výzdoby od architekta Behrensa a otvorilo sa nové centrum súčasného umenia a kultúrnych aktivít pod názvom Nová synagóga.

The Neologs’ Synagogue in Žilina is one of the most remarkable monuments of the inter-war architecture in Slovakia. Berlin architect prof. dr. Peter Behrens (1868 - 1940) had to put his project into a complicated terrain. The space was uneven, narrow at the corner of the streets, and relatively dimmed between the post office and the bank. His project has been successful and the building is one of the rare examples of expressionism on the edge of functionalism. Behrens’s proposal won in a architectural competition in 1928, attended as well by Josef Hoffmann from Vienna and Lipot Baumhorn from Budapest.
The construction conducted Žigo Weitheimer and local company of Novaks’ brothers started on January 16th 1929 and it was completed in 1931. The architect was inspired by the tomb of Rachel, which is situated between Jerusalem and Bethlehem. The central space was designed for 450 men and the gallery for 300 women. The main hall is covered by a dome with a diameter of 16 and a height of 17.6 meters. The building is dominated by a simple cube of the main hall with narrow high windows and base made out of stone, which gives the synagogue a monumental character. The building represents one of few Slovak synagogues, which despite traditional form can be acknowledged as modern architecture. During the war the synagogue served as warehouse and after the war the interior of the synagogue was rebuilt into a Communistic concert hall and cultural house. Since the 1960s the building served as an auditorium of the Žilina University and it was completely rebuilt it in the 1970s for the second time. From 1990 to 2010 the synagogue served as a Cinema Center. In the years 2011-2017, the building underwent a complete reconstruction and historical restoration thanks to activists from the NGO Truc sphérique. New center of contemporary art and cultural activities was opened as Nová Synagóga Žilina in May 2017.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 285

[0] Komentárov

Pridať komentár