Nezbudská Lúčka – Strečno — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Nezbudská Lúčka – Strečno

premietanie (slideshow)
Nezbudská Lúčka – Strečno

Železničná zastávka Nezbudská Lúčka – Strečno

Obec Nezbudská Lúčka
(Foto: 8. 5. 2015)

Železničná zastávka Nezbudská Lúčka – Strečno leží na významnej železničnej trati – Košicko-bohumínskej železnici. Stavba trate v úseku Poprad – Žilina začala 15. decembra 1869 a o tri dni neskôr aj stavba úseku Žilina – zemská hranica medzi Uhorskom a Rakúskom pri Jablunkove. Úsek Tešín – Žilina bol otvorený 8. 1. 1871. Úsek Žilina – Poprad bol otvorený 8. 12. 1871. Celá trať Bohumín – Košice bola otvorená 18. 3. 1872 otvorením úseku Spišská Nová Ves – Kysak.

Železničná zastávka Strečno leží v katastrálnom území Nezbudskej Lúčky. Jej historicky a rokmi zaužívaný názov je Strečno, ktorý je známy aj turistickej verejnosti. Železničnú zastávku turisti využívajú v tejto atraktívnej oblasti na pešiu turistiku pohoria Malej Fatry, splavovanie Váhu, plavbu plťami po Váhu a návštevu dvoch hradov – Strečnianskeho a Starhradu. V roku 1990 sa táto neveľká obec so 420 obyvateľmi odčlenila od Varína a nastali pokusy o zmenu historického názvu železničnej zastávky. Zaužívaný a turistami známy názov zastávky zmenený nebol, hlavne pre finančné náklady, ktoré by boli s tým železnici vznikli a malá obec nemá na to peniaze. Zastávka Strečno je tiež pre ŽSR dôležitá dopravno-obchodná značka. Zmenením historicky zaužívaného názvu zastávky by vznikol pre návštevníkov tejto turisticky atraktívnej oblasti akurát chaos.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) na základe návrhu Železníc Slovenskej republiky, GR, Odbor dopravy, Klemensova 8, Bratislava rozhodlo, že názov železničnej zastávky sa mení z pôvodného názvu "Strečno" na nový názov "Nezbudská Lúčka – Strečno". Prevádzkovateľ dráhy ŽSR Bratislava predložil dňa 18. 11. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o zmene názvu jestvujúcej železničnej zastávky na trati Žilina – Košice. MDVRR SR na základe uvedeného návrhu dňa 24. 11. 2014 oznámilo začatie správneho konania o zmene názvu železničnej zastávky. Do stanoveného termínu neboli k novému názvu železničnej zastávky uplatnené žiadne námietky a pripomienky. Na základe uvedených skutočností MDVRR SR rozhodlo o zmene názvu. Obec Strečno sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolala.

Zastávka Strečno má dnes dve hlavné koľaje. V minulosti bola v blízkosti zastávky baňa, kde sa ťažil asfalt. Nachádzali sa tu ešte dve koľaje nákladiska, ktoré slúžili ako odovzdávkové koľajisko vlečky „Varínasfalt”. Vlečka vychádzala z nákladiska a pomerne prudko stúpala vrstevnicou severovýchodným smerom k Lomu Nezbud. Asi po 400 metroch končila pri budove drviča a násypky. Po zrušení bane bolo odovzdávkové koľajisko a vlečka vytrhané. Ešte aj dnes dobre vidieť teleso bývalej vlečky, ktoré slúži ako prístupová asfaltová cesta k rodinným domom. Povyše domov vidieť časti budovy drviča Lomu Nezbud. Za ním sa nachádza po zatopenej bani jazero.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 129

[0] Komentárov

Pridať komentár