DJ Hliny III, Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

DJ Hliny III, Žilina

premietanie (slideshow)
DJ Hliny III, Žilina

Detské jasle, Puškinova 14, Žilina

(Foto: 15. 9. 2007)

Detské jasle, Puškinova 14, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/723 24 32, e-mail: jaslepuskinova@gmail.com. Detské jasle majú tri oddelenia a 55 miest.

Mesto Žilina prevádzkuje 2 zariadenia detských jaslí, v ktorých sú umiestnené deti so zdravotnými problémami podľa zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára od 1 do 5 rokov. Do všetkých zariadení sú umiestňované aj deti bez zdravotných problémov vo veku od 1 do 3 rokov. Detské jasle na Veľkej okružnej majú kapacitu 50 detí.

Vybavenie detských jaslí. Na umiestnenie dieťaťa do detských jaslí je potrebné vyplniť Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do detských jaslí v klientskom centre na prízemí MsÚ v Žiline, alebo je možné si ju vytlačiť z webovej stránky mesta. Podmienkou na prijatie dieťaťa do detských jaslí, je trvalý pobyt na území mesta Žilina a obidvaja rodičia dieťaťa musia byť zamestnaní. Žiadosť je potrebné vypísať a dať potvrdiť zamestnávateľovi. Vypísanú žiadosť je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu. Žiadosti o umiestnenie dieťaťa do detských jaslí sú vybavované aj priebežne v priebehu roka, pokiaľ to umožňuje kapacita jaslí.
Poplatok za poskytovanú starostlivosť dieťaťu (ošetrovné) 230,00 €/mesiac/1 dieťa, dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje zariadenie detských jaslí maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka a dieťa ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí z dôvodu zdravotnej indikácia hradí poplatok za poskytovanú starostlivosť (ošetrovné) vo výške 90 €, v prípade rodín s dvoma deťmi (dvojičky, dve deti do 3 rokov veku, alebo dvoch detí z ktorých jedno dieťa je do 5 rokov veku so zdravotnou indikáciou), výška úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení detských jaslí je 50 % zo sumy 230 € za každé dieťa,
poplatok za stravné 1,50 €/1deň/1 dieťa. Vo výške stravného je zahrnuté podávanie jedla 3x denne, v čom je desiata vo výške 0,35 €, obed vo výške 0,80 € a olovrant vo výške 0,35 €.

Všetky informácie (poplatky) si overte u zriaďovateľa jaslí v klientskom centre alebo na web. stránke Mesta Žilina.

Vynovené priestory budú môcť od pondelka 10. augusta využívať deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline. Rekonštrukcia detských jaslí, ktorá sa uskutočnila od júna do augusta 2020, si z rozpočtu mesta vyžiadala takmer 90-tisíc eur.
V jasliach na žilinskom sídlisku Hliny bola opravená poškodená strecha, ktorú následne zateplili. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie, počas ktorej pribudli moderné a úsporné svietidlá. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný. Rekonštrukcia neobišla ani kuchyňu, v ktorej bolo obmenené nerezové zariadenie za celkom 1 600 eur.
„Teším sa, že sa nám zrekonštruované zariadenie podarí odovzdať ešte pred otvorením nového školského roka. Aj uvedené rekonštrukčné práce sú súčasťou širšieho zámeru postupne obnovovať školy a školské zariadenia v meste tak, aby poskytovali dobré a vyhovujúce zázemie pre personál, ale najmä deti. Želám im v nových priestoroch veľa pekných zážitkov,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.
Detské jasle na Puškinovej ulici v Žiline poskytuje kvalifikovaným zdravotníckym personálom komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie na troch oddeleniach, spravidla deťom do troch rokov. Cieľom jaslí je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojiť jeho návyky a prehĺbiť socializáciu. Umožňuje voľné hry detí, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie, oddych, čím je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia. Kapacita zariadenia je 42 detí. Mesto Žilina okrem uvedeného zariadenia poskytuje starostlivosť pre deti do troch rokov aj v zariadení na ul. Veľká okružná 82 v Starom meste v Žiline.
Obe mestské jasle aktuálne disponujú voľnými kapacitami. Rodičia, ktorí by mali záujem o umiestnenie dieťaťa do zariadenia od septembra 2020, by mali podať písomnú žiadosť. Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môžu záujemcovia odovzdať osobne v klientskom centre alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho roka. Viac informácií nájdete aj na: www.zilina.sk v sekcii Občan/sociálne služby, osobne v klientskom centre, telefonicky na číslach: +421 41 70 63 503, +421 41 70 63 407, alebo e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk.

Vladimír Miškovčík,hovorca mesta Žilina. Tlačová správa mesta Žilina: "Detské jasle na Puškinovej mesto zrekonštruovalo, vynovené zariadenie otvorí 10. augusta 2020", dňa 7. augusta 2020. Text je prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 8943

[3] Komentárov

Maja - Pondelok 02 Máj 2011 18:40

o kolko deti sa stara jedna sestra?

admin - Štvrtok 14 Máj 2009 15:20

Pani Alica, obráťte sa na zriaďovateľa DJ alebo na riaditeľku. Tel. kontakt máte v texte.

administrátor

Alica - Štvrtok 14 Máj 2009 11:26

Dobrý deň,
potrebovala by som umiestniť dieťa v jasliach až od januára. Je aj takáto možnosť? Alebo sú nástupy len od septembra.Tiež by som Vás chcela poprosiť o informáciu, ako sú jasličky otvorené od rána a kedy najneskôr si treba pre dieťa prísť.Ďakujem
Pridať komentár