Dom Dlhomíra Poľského — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Dom Dlhomíra Poľského

premietanie (slideshow)
Dom Dlhomíra Poľského

Rodný dom básnika a kňaza Andreja Majera (Dlhomír Poľský)

Kysucké Nové Mesto
(Foto: 5. 4. 2016)

Bronzovú pamätnú tabuľu na rodnom dome básnika na Ulici 1. mája odhalili dňa 22. mája 1937. Autor tabule je František Smilauer, ktorý ako stredoškolský profesor pôsobil na Žilinskej reálke. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnila krojovaná skupinka Jednoty Orla (Zajac, P. Králik, Edo Beláček, Mária Behúňová, Pavol Pikna, Š. Hohošová, Julo Brečkay a Edo Brodňan.) Text na pamätnej tabuli znie:

Tu zomrel kňaz – básnik Dlhomír Poľský – Andrej Majer 29. decembra 1935.

V ľavom rohu je modlitebná kniha a nad ňou harfa. V roku 1990 ju dal Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste zreštaurovať.

Dlhomír Poľský, obč. menom Andrej Majer sa narodil 16. októbra 1864 v Kysuckom Novom Meste v rodine čižmára a roľníka. Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnaziálne štúdiá v Žiline a Nitre. Teologické štúdiá skončil v roku 1889 v Budapešti a bol vysvätený za kňaza. Určitú čas pôsobil ako vychovávateľ, v kaštieli baróna Lorda v Orlovom, kde spoznal panský život, ktorého náplňou bola maďarizácia a vykorisťovanie. Práve tu, v Orlovom, hlboko prežíva ako človek, národovec, osud ujarmeného slovenského národa. Od roku 1891 – 1899 pôsobil ako kaplán v Dlhom Poli, v Kysuckom Novom Meste v rokoch 1899 - 1904 a ako rímskokatolícky farár v Hornom Vadičove v rokoch 1904 až 1929. Odtiaľ sa presťahoval na odpočinok do rodného Kysuckého Nového Mesta, kde aj 29. decembra 1935 zomrel.
Andrej Majer sa začal básnicky prejavovať už počas štúdií. Jeho prvú báseň Ohlas (1894) uverejnili noviny Kresťan, ďalšie básne publikoval v Slovenských pohľadoch, Ľudových novinách, Tatranskom orlovi a i. V básnickej tvorbe sa odráža život dedinčanov, remeselníkov a drotárov. Každodennú drinu kysuckého roľníka vyjadruje prostredníctvom básní, ako napr. Sklár, Handrár, Kopačka, Pltníci, Na Salaši. Mal rád prírodu, v nej hľadal oddych a duševné vyrovnanie, o čom svedčia jeho básne z cyklu Spod Ľadonhory. Patril k medzigeneračnej vrstve básnikov, ktorí vypĺňali priestor medzi Hviezdoslavom a poéziou slovenskej moderny. V rokoch 1925 a 1926 vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave tvorbu básnika knižne v dvoch zväzkoch Spisy básnické Dlhomíra Poľského. Prvý zväzok obsahuje básnickú tvorbu od r. 1894 do 1914. Zahrňuje cyklus básní: Proti prúdu, Piesne národa, Z rodinného kruhu a Tempipassate. Za tieto verše bol pre ich panslavistický ráz súdený. Druhý zväzok obsahuje básne sú od r. 1896 do 1916, ktoré vytvoril v Hornom Vadičove. Z cyklov Vesna života, Quodlibet a Memento Mori vyniká najmä časť, týkajúca sa kysuckých námetov Spod Ľadonhory. Na rodnom dome má umiestenú pamätnú tabuľu. Zomrel 28. 12. 1935 v Kysuckom Novom Meste, kde je aj pochovaný na novom cintoríne.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 986

[0] Komentárov

Pridať komentár