Erb mestskej časti Trnové — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Erb mestskej časti Trnové

premietanie (slideshow)
Erb mestskej časti Trnové

Erb mestskej časti Trnové

Symboly mestskej časti Trnové

Erb Trnového má v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž
MsZ v Žiline schválilo na 41. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 03.11.2014 Uznesenie č. 145/2014 k Návrhu na ustanovenie symbolov mestskej časti Trnové. Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. ustanovuje symboly mestskej časti Trnové nasledovne:

1. Erb je registrovaný v tejto podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž. Heraldický štít je dole zaoblený (tzv. neskorogotický či španielsky). V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Erb sa bude využívať pri kultúrnospoločenských podujatiach, ktoré budú organizované v mestskej časti Trnové.

2. Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8), červenej(2/8), žltej (2/8), červenej (2/8 a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Od uvedených dvoch symbolov, ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj ďalšie symboly mestskej časti Trnové sui generis (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona o obecnom zriadení):
Zástava má podobnú kompozíciu ako vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Trnové (erb a vlajku), pričom tento následne listom sp. zn. SVS-OAR1-2014/0026038 zo dňa 24. 11. 2014 oznámil, že tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR T-141/2014.

Text a fotografia sú prevzaté z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 1532

[0] Komentárov

Pridať komentár