Nemocničná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

18/23

Nemocničná ulica

premietanie (slideshow)
Nemocničná ulica

Nemocničná ulica v Žiline

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 21. 4. 2007)

Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.

Nemocničná ulica na ceste I. triedy č. 60 v Žiline smerom ku križovatke Košická je vedená v intraviláne mesta. Na mnohých miestach je oddelená od okolitej zástavby protihlukovými valmi, prípadne je zapustená do zeme. Je mimoúrovňová s mestskými komunikáciami a chodníkmi až po križovatku Košická.
Úsek od križovatky Rondel po Košickú s dĺžkou 3,5 km bol budovaný ako tretia etapa (posledná) z prieťahu cez mesto v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Nevyhovujúce komunikácie si v žilinskom dopravnom uzle vynútili výstavbu prieťahovej cesty I/18. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Významná je križovatka ciest I/64 a I/18 pri Saleziánoch, ktorá bola kompletne dobudovaná až neskorších rokoch. Ostatné sú križovatky sú vybudované s mestskými komunikáciami. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorprúdový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košickej) v priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998.
V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.
(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Estakáda – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s cestou I. triedy č. 11.
Ľavobrežná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.
Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.
Rondel – pomenovanie okružnej križovatky Hálkovej ulice a Závodskej cesty s cestou I. triedy č. 60.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobudlo účinnosť 21.10.2015.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 740

[0] Komentárov

Pridať komentár