Križovatka ciest I/60 a I/11 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/22

Križovatka ciest I/60 a I/11

premietanie (slideshow)
Križovatka ciest I/60 a I/11

Križovatka cesty I. triedy č. 60 a cesty I. triedy 11 (smer Čadca)

Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(Foto: 19. 5. 2007)

Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺže 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém s celkovou dĺžkou 1559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) s dĺžkou 6,48 km a priemerom asi 2 km. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.

Cesta I. triedy č. 11 na území Slovenska prechádza cesta I/11 od štátnej hranice s Českom cez Kysuce do Žiliny a po prejdení mostom cez rieku Váh sa v Žiline zľava na ňu pripája severná vetvu obchvatu cesty I. triedy č. 60 (Ľavobrežná ulica). Dĺžka komunikácie na území Slovenska je 38,093 km.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava vydalo dňa 23.07.2015 pod číslom Č. 15568/2015/C212-SCDPK/42663 ROZHODNUTIE o usporiadaní cestnej siete po preskúmaní žiadosti Slovenskej správy ciest, Bratislava o zmenu v usporiadaní cestnej siete na území Slovenskej republiky rozhodlo takto (uvedené sú tu len komunikácie v Žiline a okolí):
Zaraďuje dňom 01.08.2015 do cestnej siete novovybudovanú preložku cesty I. triedy Č. 18 v meste Žilina v dĺžke 2,586 km v staničení 0,000 – 2,586 km v súvislosti s prečíslovaním ciest I. triedy na úsek cesty I. triedy č. 60 v novom kumulatívnom staničení 3,330 – 5,916 km, ktorý tvorí súvislý úsek tejto cesty.

Prečísluje dňom 01.08.2015 z cestnej siete: 1. úsek cesty I. triedy č. 18 (št. hr ČR/SR – Bytča) v dĺžke 29,633 km, v pôvodnom kilometrovníkovom staničení 409,719 – 439,352, v pôvodnom kumulatívnom staničení 0,000 – 29,633 km na úsek cesty I. triedy snovým evidenčným číslom 10, v nezmenenej dĺžke, v novom staničení 0,000 – 29,633 km, so začiatkom na štátnej hranici ČR/SR, s názvom Makov – Bíla-Bumbálka, snovým ukončením na ceste 1/61 v kumulatívnom staničení v km 176,057 km, (v kilometrovníkovom staničení 184,559 km) Bytča;
2. úsek cesty I. triedy č. 18 (Bytča – Žilina) v dĺžke 14,725 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 29,633 – 44,358 km, na úsek cesty I. triedy č. 61, v nezmenenej dĺžke v novom kumulatívnom staničení 176,057 – 190,782 km, ako súvislý úsek tejto cesty;
3. úsek cesty I. triedy č. 18 v meste Žilina v dĺžke 3,330 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 44,358 – 47,688 km, na úsek cesty I. triedy č. 60 v nezmenenej dĺžke, v novom kumulatívnom staničení 0,000 – 3,330 km, so začiatkom v križovatke výjazd smer Bratislava, ul. Kragujevská (po výjazd na Martin križovatka Košická);
4. úsek cesty í. triedy č. 11 v meste Žilina v dĺžke 0,523 km, v pôvodnom kumulatívnom staničení 36,827 – 37,350 km, na úsek cesty I. triedy č. 60, v nezmenenej dĺžke, v novom kumulatívnom staničení 5,916 – 6,484 km v križovatke Ľavobrežná – Kysucká; ako súvislý úsek tejto cesty.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 380

[0] Komentárov

Pridať komentár