Mostná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/41

Mostná ulica

premietanie (slideshow)
Mostná ulica

Zastávka mestskej a prímestskej dopravy na Mostnej ulici v Žiline

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 18. 6. 2012)

Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky Rondel po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Mostná ulica, úsek cesty I. triedy č. 60 v Žiline, je vedená v intraviláne mesta v mestskej časti Hliny. V niektorých úsekoch je zapustená do zeme a od okolitej zástavby je oddelená protihlukovými stenami. Je mimoúrovňová s mestskými komunikáciami a chodníkmi. Za križovatkou Rondel je na ceste I. triedy č. 60 (Mostná ulica) mimoúrovňová križovatka s cestou I. triedy č. 64 na juh v smere do Prievidze. V križovatke sú mimoúrovňové nadchody a podchody pre chodcov. V ďalšom úseku nasleduje mimoúrovňové križovanie s mestskou Komenského ulicou, ktorá je významnou komunikáciou z centra na sídliská Hliny a Solinky. Po nej premáva aj trolejbusová doprava. Asi po 200 metroch je cez Mostnú ulicu z Ulice Antona Bernoláka na Nešporovu ulicu postavená lávka pre peších a cyklistov. V ďalšom úseku je mimoúrovňové križovanie s Tajovského ulicou a Bôrickou cestou. Tajovského ulica je dôležitá mestská komunikácia s trolejbusovou dopravou medzi centrom a mestskými časťami Bôrik a Solinky. Mostná ulica je ukončená križovatkou s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Úsek od križovatky Rondel po Košickú o dĺžke 3,5 km bol budovaný ako tretia etapa (posledná) z prieťahu cez mesto v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Nevyhovujúce komunikácie si v žilinskom dopravnom uzle vynútili výstavbu prieťahovej cesty I/18. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Významná je križovatka ciest I/64 a I/18 pri Saleziánoch, ktorá bola kompletne dobudovaná až neskorších rokoch. Ostatné sú križovatky sú vybudované s mestskými komunikáciami. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej o dĺžke 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorprúdový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) v priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998.
V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej o dĺžke 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 647

[0] Komentárov

Pridať komentár