Vyhliadka na Vodné dielo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/12

Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

premietanie (slideshow)
Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

Vyhliadka na Vodné dielo Žilina

(Foto: 17. 7. 2015)

Pri výstavbe Vodného diela Žilina bola postavená aj táto vyhliadka, ktorá je pri vstupe do Žiliny od Popradu vedľa cesty I/18. Na paneloch sú napísané základné údaje o vodnom diele a nákresy. Z vyhliadky vidieť ako na dlani vodné dielo s elektrárňou, cesty, cyklistické cesty, odpadový kanál z elektrárne i okolitú prírodu. Počas niekoľkých rokov vyrástli pod vyhliadkou dreviny, a preto bol výhľad značne obmedzený. Prístrešky na vyhliadke boli opravené, panely obnovené a divoká zeleň pod vyhliadkou odstránená.

Presídlenie obyvateľov. dôležitou a mimoriadne citlivou otázkou pri výstavbe VS Žilina bolo presídlenie obyvateľov z územia zátopy. Riešením presídlenia zo žilinských mestský častí Mojšova Lúčka, Hruštiny a obce Mojš bolo vybudovanie náhradných rodinných domov v troch lokalitách. Bola vybudovaná vybudovaná nová obec Žilina – Nová Mojšova Lúčka s kompletnými inžinierskymi sieťami a občianskym vybavením. V novej obci Nová Mojšova Lúčka bolo postavených 117 rodinných domov. Ďalšie náhradné rodinné domy boli postavené v lokalite Žilina-Rosinky v počte 25 rodinných domov a v lokalite obce Mojš 3 rodinné domy. (Text prevzatý z informačných tabúľ na vyhliadke Vodného diela Žilina.)

Poznámka: Názov Nová Mojšova Lúčka sa používal len ako pracovný a medzi obyvateľmi sa nepoužíval. Nová zástavba má dnes taký istý názov ako aj pôvodná stará zástavba – Mojšova Lúčka. Je samostatnou mestskou časťou Žiliny. Nie je pravda, že v novej časti bolo postavené kompletné vybavenie. Kultúrny dom zostal nedostavaný (stav rok 2016) a kostol nebol postavený.

1975 – prvý návrh koncepcie vybudovania VD Žilina a VD Strečno. 1994 – začiatok výstavby Vodného diela Žilina. 1995 – betonáž hlavných objektov hydrouzla. 1997 – prehradenie hlavného koryta Váhu, voda sa začala prepúšťať cez hať. Do prevádzky bol uvedený prvý turbogenerátor. 1998 – druhý turbogenerátor uvedený do prevádzky. 1999 – 2004 postupné dokončovanie ďalších objektov vodného diela. 2005 – ukončenie výstavby Vodného diela Žilina.
Nádrž Vodného diela Žilina je pomerne štíhla a jej tvar je výsledkom kompromisu medzi potrebou vytvorenia akumulačného priestoru pre vodu na výrobu elektrickej energiea nutnosťou presídľovania obyvateľov a budovania hrádzových objektov na pravej strane nádrže. V nádrži sú vybudované dva umelé ostrovy. Tieto sú v najširších častiach nádrže a vytvárajú odpočinkový priestor pre diviaky a vysokú zver pri migrácii medzi Malou Fatrou a Kysuckou vrchovinou. Sú taktiež útočiskom a hniezdišťom vtákov.
Vodné dielo Žilina (VD Žilina, VDŽ) bolo vybudované ako 19. vodné dielo na najdlhšej rieke Slovenska, Váhu. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1998. Hlavný energetický objekt vodného diela je vodná elektráreň. Hlavnú vodohospodársku časť diela tvorí hať, ktorá umožňuje regulovane previesť povodňový prietok cez mesto.
Prínosy VDŽ: protipovodňová ochrana územia, využitie hydroenegetického potenciálu Váhu, zlepšenie podmienok života vodných živočíchov a lesnej zveri, likvidácia neriadených skládok v záujmovom území pri výstavbe vodného diela, ochrana vodných zdrojov Teplička nad Váhom a Gbeľany, sanácia kontaminovaných podzemných vôd, vytvorenie podmienok pre rekreáciu, rybolovu, cykloturistiky, korčuľovania a vodných športov.
Hlavné objekty VDŽ: vodná elektráreň, malá vodná elektráreň I a II, hať, vodná nádrž, náhradný biokoridor a prehĺbenie odpadného koryta Váhu. (Text prevzatý z informačných tabúľ na vyhliadke Vodného diela Žilina.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 788

[0] Komentárov

Pridať komentár