Základná škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/13

Základná škola

premietanie (slideshow)
Základná škola

Bývalá Základná škola v Mojšovej Lúčke

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 28. zasadnutí dňa 12. 3. 2013 schválilo vyradenie dvoch základných škôl zo siete: ZŠ s MŠ Zádubnie a ZŠ Mojšova Lúčka. Od. 1. 9. 2013 boli žiaci zo ZŠ Mojšova Lúčka preradení do ZŠ Vendelína Javorku v Žiline. ZŠ s MŠ Zádubnie bude vyradená zo siete základných škôl až po súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravdepodobne o rok od 1. 9. 2014.

Hlasovanie o uznesení č. 23/2013. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: za 23, proti 1, zdržali sa 5, nehlasovali 1, prítomní 19. Návrh bol schválený.
Za zrušenie ZŠ v Zádubní hlasovali nasledovní poslanci: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Peter Bačinský, Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, Mgr. Ladislav Čellár, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Róbert Ficek, Jaroslav Gažo, JUDr. Gabriela Hamalová, MUDr. Jozef Hudcovský, Ing. Marián Janušek, František Kosa, Bohumil Kostolný, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ján Ničík, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Štefan Pieš, MUDr. PhD. Juraj Popluhár, Anna Smikoňová, Mgr. Terézia Straňáková, MUDr. Štefan Zelník, Ing. Stanislav Žilinčík.
Proti hlasoval: Ján Púček. Zdržali sa hlasovania: Ing. Patrik Groma, Mgr. Róbert Kašša, Ing. Pavol Marček, MUDr. Martin Zuzík, Radoslav Židek. Nehlasoval: MUDr. Rastislav Johanes.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 13. 9. 2013 schválilo Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 14/2013 o zrušení Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina a Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina, rozpočtovej organizácie.

Budova, v ktorej sa dnes nachádza naša škola, bola daná do užívania v školskom roku 2001/2002. Tvorili ju dve časti, z ktorých jedna nebola dokončená. V dokončenej časti sa učilo 7 – 9 žiakov v dvoch triedach. Druhá mala po dokončení slúžiť ako kultúrny dom a požiarna zbrojnica. Vysoké náklady na prevádzku málotriednej školy rozhodli o jej zrušení. Písal sa školský rok 2002/2003 a v tom čase sa hovorilo aj o zrušení ZŠ na Závaží, ktorá mala tradíciu spojenú so žiackym hokejom. Preto v nasledujúcom školskom roku 2003/2004 boli dve hokejové triedy presunuté na ZŠ Karpatská. Ďalšie hokejové triedy sa tam už nezmestili. Vtedy padlo rozhodnutie, že škola v Mojšovej Lúčke bude pre hokejistov. A tak v školskom roku 2004/2005 škola v Mojšovej Lúčke prijala pod svoju strechu päť hokejových tried. Škola niesla názov: ZŠ – Mojšova Lúčka pri ZŠ – Karpatská, Žilina. V školskom roku 2006/2007 sa škola odpojila od ZŠ Karpatská a začala fungovať samostatne ako športová škola so zameraním na ľadový hokej pod názvom Základná škola, Rybné námestie. (Text prevzatý z web stránky: www.zsrybza.edu.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1012

[0] Komentárov

Pridať komentár