Obvodný úrad životného prostredia Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/63

Obvodný úrad životného prostredia Žilina

premietanie (slideshow)
Obvodný úrad životného prostredia Žilina

Obvodný úrad životného prostredia Žilina

Presťahované do Klientskeho centra Žilina

V rámci zriaďovania klientskych centier na okresných úradoch je v štádiu prípravy a otvorenia i Klientske centrum Žilina. Do 27.10.2017 bude vykonávané fyzické sťahovanie výpočtovej techniky, písomností a zamestnancov do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina v budove EUROPALACE na adrese Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (sídlisko – Vlčince).
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa bude sťahovať prednosta okresného úradu a tieto odbory:
- organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na Ulici Janka Kráľa 4, Žilina,
- odbor školstva z budovy na Komenského ulici 35, Žilina,
- odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na Námestí M. R. Štefánika 896/1, Žilina,
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na Predmestskej ulici 1613, Žilina,
- odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na Ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.
Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a zostávajú v budove na adrese Ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:
- odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,
- majetkovoprávny odbor,
- odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na Ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina.

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
Tel.: 041 - 50 76 816, fax: 041 - 50 76 817, e-mail: info@za.ouzp.sk, web: www.za.ouzp.sk.

Dňom 1. 10. 2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bývalé obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia v ich pôsobnosti, prešli do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov ako odbory starostlivosti o životné prostredie.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 784*600
Návštev 12670

[0] Komentárov

Pridať komentár