Remeselnícky dom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

92/106

Remeselnícky dom

premietanie (slideshow)
Remeselnícky dom

Remeselnícky dom

Kálov v Žiline
(Foto: 7. 7. 2013)

Na rozhraní Sadu SNP a Kálova púta pozornosť okoloidúcich impozantná stavba Remeselníckeho domu. Táto dvojpodlažná secesná budova so špicatou strechou a dvoma postrannými vežičkami stojí obrátená fasádou k železničnej trati a zadnou časťou smerom do mesta. Budovu začal stavať Žilinský priemyselný zbor, podľa ktorého sa na počiatku aj nazývala, na základe stavebného povolenia ešte v roku 1909 na pozemku, ktorý darovalo mesto. Objekt dokončili o rok neskôr a otvorili ho 20. augusta 1910. Budova sa po sprístupnení stala centrom remesiel a obchodu. Pôvodný názov na čelnej fasáde budovy znel BAROSS-GÁBOR-IPAROS-OTTHON, čo v preklade znamená Remeselnícky domov Gabriela Barossa. Pôvodný maďarský reliéfny nápis nahradil v období prvej Československej republiky názov Remeselnícky dom. Po obidvoch stranách nápisu sú pod vežičkami umiestnené dva reliéfy so 17 postavami, ktoré väčšinou reprezentujú jednotlivé remeslá.
V štíte nad priečelím fasády je dodnes umiestnená plastika Gabriela Barossa (1848 – 1892), rodáka z Pružiny pri Považskej Bystrici. Gabriel (Gábor) Baross vyštudoval právo v Budapešti a pracoval ako notár v Trenčianskej župe. Angažoval sa politicky, bol poslancom Uhorského snemu za Liberálnu stranu. V rokoch 1886 až 1889 zastával post ministra verejných prác a dopravy, pričom prispel v značnej miere k rozvoju železničnej dopravy v Uhorsku a jej modernizácii i rozmachu poštových služieb. V rokoch 1889 až 1892 pôsobil ako minister obchodu. Založil Priemyselnú banku a podporoval priemysel a vzdelávanie. V Žiline sa pričinil o vznik súkennej továrne. Za Rakúsko-Uhorska niesla dnešná Hurbanova ulica jeho meno, nazývala sa ulica Gábora Barossa (Baross Gábor utca).
Od roku 1925 sídlilo v Remeselníckom dome Živnostenské spoločenstvo, ktoré sa pretransformovalo zo Žilinského priemyselného zboru, keď vstúpil do platnosti nový živnostenský zákon. V roku 1927 objekt prešiel do priameho vlastníctva Živnostenského spoločenstva. Po roku 1925 združovalo spoločenstvo približne 2 000 obchodníkov, remeselníkov a hostinských. Organizácia žilinských živnostníkov prináležala k jednej z najväčších a najlepšie situovaných spoločenstiev na Slovensku. Jej ročný príjem vtedy činil 180 000 Kčs. Na čele spoločenstva stál Karol Pawera a Dr. Jozef Hoffmann, hlavný tajomník, predsedom odboru obchodníkov bol Andrej Bacher, predsedom remeselníckych odborov Ján Heinrich a predsedom hostinských Ludevit Mazúr.
Okrem Živnostenského spoločenstva bola v budove umiestnená Živnostenská záložňa a expozitúra Finančného riaditeľstva pre priame dane. Živnostenskú záložňu (Živnostenský úverný ústav, spoločenstvo s ručením obmedzeným) založili v roku 1923. Jej hlavným účelom bolo podporovať živnostníkov. Expozitúra Finančného riaditeľstva pre priame dane začala fungovať od 15. októbra 1924 s pôsobnosťou pre vtedajšie okresy Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Chod úradu zabezpečovalo 17 úradníkov na čele s prednostom Dr. Ottom Šterbinským. V roku 1939 po odpredaji Katolíckeho domu sa do Remeselníckeho domu presťahoval i obvodný sekretariát HSĽS.
Po zániku živnostníctva bola budova využívaná pre školské účely. Najskôr bola v Remeselníckom dome po roku 1948 umiestnená učňovská škola, od roku 1960 tu postupne sídlila Stredná priemyselná škola stavebná, niektoré triedy Strednej všeobecnovzdelávacej školy, Jazyková škola. Od školského roku 1979/1980 až do roku 1992 slúžili priestory pre žilinské konzervatórium. Vyučovali tu všeobecno-vzdelávacie predmety, v pivnici zriadili miestnosť pre pohybovú výchovu. Po konzervatóriu pôsobila v priestoroch Remeselníckeho domu dva roky (1994 a 1995) Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského.
V roku 1984 prebehla renovácia Remeselníckeho domu. Ďalšie stavebné úpravy na objekte prebiehali v rokoch 2006 – 2007. V súčasnosti je budova po rekonštrukcii a vlastní ju obchodno-sprostredkovateľská realitná spoločnosť.
Pri pohľade do interiéru budovy bol od počiatku bezpochyby veľkou ozdobou na prvom podlaží na kamennej dlažbe umiestnený latinský nápis SALVE (písmeno S je napísané obrátene), čo v preklade značí „buď pozdravený“ alebo „vitaj“, veľká farebná mozaika s remeselnými motívmi a takisto ďalšie menšie farebné mozaiky s rastlinnými motívmi na chodbách prvého a druhého podlažia.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou 2, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2012, str. 66.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1172

[0] Komentárov

Pridať komentár