Poplatky na cintorínoch v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/21

Poplatky na cintorínoch v Žiline

premietanie (slideshow)
Poplatky na cintorínoch v Žiline

Poplatky na cintorínoch v Žiline a mestských častiach Žiliny – ŽILBYT, s. r. o. Žilina

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
(Foto: 27. 5. 2008)

ŽILBYT, s. r. o. Žilina
Prevádzkovateľ pohrebísk a domov smútku: Dom smútku (starý cintorín) Martina Rázusa 1129, 010 01 Žilina.

Mobil: 0905 509 090, e-mail: refcintorin@zilbyt.sk.
Cintoríny a domy smútku: Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne Martina Rázusa 1129, Žilina.

Cintoríny v správe spoločnosti ŽILBYT: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica katolícky, Bytčica evanjelický, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota, Starý cintorín Žilina, Nový cintorín Žilina.

Domy smútku v správe spoločnosti ŽILBYT: Dom smútku v Brodne, Márnica v Brodne, Dom smútku v Budatíne, Dom smútku v Bytčici. Dom smútku v Mojšovej Lúčke, Dom smútku v Považskom Chlmci, Dom smútku v Trnovom, Dom smútku vo Vraní, Dom smútku v Zádubní, Dom smútku v Zástraní, Zvonica v Zástraní, Dom smútku starý cintorín v Žiline.

Cenník poplatkov a služieb na cintorínoch (pohrebiskách) podľa Všeobecne záväzného nariadenie č. 26/2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013.

Prenájom hrobového miesta (jednohrob aj prehĺbený) – 5.00 €/1 rok, za každý ďalší hrob – 5.00 €/1 rok. Prenájom urnového miesta (max. 80 cm x 80 cm) – 2.00 €/1 rok. Prenájom detského hrobu (100 cm x 80 cm) – 2.00 €/1 rok. Prenájom hrobky do 4m2 - 20.00 €/1 rok, prenájom hrobky do 6 m2 – 30.00 €/1 rok. V prípade prekročenia základných rozmerov stanovených týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk pri nových hroboch za každý začatý m2 100.00 €.
Rezervácia hrobových miest bez pochovania s lokalizáciou hrobového miesta, jednorazový poplatok 100.00 €.
Nájomné sa platí minimálne na jeden rok a maximálne na desať rokov vopred. Viac informácii o poplatkoch je na stránke www.zilina .sk – Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina si môžete pozrieť na web. stránke Mesta Žilina v časti Samospráva - VZN po kliknutí na web. odkaz: www.zilina.sk.

Poplatky (do 31. 12. 2012) za hrobové miesta: detský hrob 6,64 €, jednohrob 16,60 €, dvojhrob 33,19 €, viachrob (3, 4, 5 x 16,60 €) + 16,60 €, hrobka na 20 rokov do 6 m2 331,93 €, hrobka na 20 rokov do 4 m2 199,16 €, urna na 20 rokov 16,60 €.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4786

[0] Komentárov

Pridať komentár