Tóra - תורה‎ - Torah — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/31

Tóra - תורה‎ - Torah

premietanie (slideshow)
Tóra - תורה‎ - Torah

Tóra - תורה‎ - Torah * Jad - יד - Yad

Expozícia židovskej kultúry Dolný Kubín - Exposure of Jewish Culture Dolný Kubín
(Foto: 30. 9. 2012)

Jad je ukazovateľ na čítanie Tóry. Pretože Tóra je posvätná, nesmie sa jej nečistá ruka pri čítaní dotýkať. Býva často vyrobený zo striebra. Na na konci ukazovateľa je malá ruka s ukazováčikom.

Tóra (תורה) znamená Zákon, učenie a ide o prvé z troch častí Tanachu alebo prvých päť kníh hebrejskej Biblie. Tóra sa skladá z piatich kníh: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Zvitky Tóry sú najcennejší a najdôležitejší predmet v synagóge, ktoré sú uložené vo svätostánku na východnej strane synagógy. Pri verejnej bohoslužbe sa Tóra prednáša z pergamenového zvitku nazývaného Sefer Tóra, ktorý tvorí dlhý pás pergamenu navinutý na dvoch tyčiach. Hebrejský text je písaný ručne špeciálnym atramentom podľa prísnych predpisov, bez značiek pre samohlásky a akcenty. Predstavuje presný odpis kánonického znenia, ktorý vždy anonymne - bez uvedenia miesta či dátumu vzniku - vyhotovuje nábožensky a odborne kvalifikovaný pisár - sofer. Aj pisár sa musí pred písaním vždy očistiť v rituálnom kúpeli “mikve”.Ten zvyčajne píše aj krátke úseky textu tóry na schránky pre modlitebné remienky (tfilin) a schránky domáceho požehnania (mezuza).
Z Tóry sa číta predovšetkým v sobotu, pondelok a štvrtok, potom pri novoluní, sviatkoch a pôstoch. Náboženské zvyklosti predpisujú, aby sa celý Pentateuch prebral v priebehu jedného roka. Celá kniha je preto rozdelená na 54 oddielov - sidier, ktoré sa postupne čítajú na šabaty. Celý cyklus sa začína a končí jesenným sviatkom Simchat Tóra.

The Torah means doctrine or teachings, and makes up the first of three sections in the Tanakh or the first five books of the Hebrew Bible. The Torah is made up of five books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri and Deuteronomium. The Torah scrolls are the most valuable and important objects in the synagogue and are kept in the Aron Kodesh that is situated on the eastern side of the synagogue. During public prayer the Torah is taken out of the vellum roll (Sefer Torah), made up of a long strip of parchment paper rolled up onto two wooden polls. The Herbew text is handwritten using a special ink and written according to strict rules and guidelines. It represents an exact duplicate of the original, written anonymously by a highly trained scribe (sofer). Before starting to write, the scribe (sofer) has to always wash himself in a ritual bath called a “mikveh”. Scribes also write short excerpts from the Torah onto “tefillin” (little black boxes usually worn on the body during prayer) and “mezuzah’s” (affixed to the doorframe of Jewish homes to fulfill the mitzvah (Biblical commandment) to inscribe the words of the Shema "on the doorposts of your house").
Readings from the Torah are done on Saturday, Monday and Thursday, during a new moon, holidays and during times of fasting. According to religious custom, the “Pentateuch”, or the five books of Moses should be read in their entirety in one year. This is why the entire book is divided into 54 sections and are gradually read during Shabbat. The entire cycle starts and ends during the autumn holiday of Simchat Torah.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1213

[0] Komentárov

Pridať komentár