Vodné dielo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/96

Vodné dielo Žilina

premietanie (slideshow)
Vodné dielo Žilina

Vodné dielo Žilina – pamätná tabuľa

(Foto: 4. 7. 2007)

Pamätná tabuľa pri vstupe do elektrárne Vodného diela Žilina oznamuje, že dňa 4. 10. 1994 sa začala výstavba Vodného diela Žilina a postupne bola stavba uvedená do prevádzky v roku 1998. Dňa 18. novembra 1997 začali napĺňať prívodný kanál Vodného diela Žilina. Tomu predchádzalo vydanie platného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 1. etapu, ktoré vydal OÚ ŽP v Žiline dňa 26. augusta 1994. Vodná elektráreň má dve Kaplanove turbíny s výkonom 2 x 36 MW, s projektovanou ročnou výrobou 173 000 MW prevažne špičkovej elektrickej energie. Pre vlastnú spotrebu má v podzemí dve malé vodné elektrárne. Vodná nádrž je dlhá 7500 metrov, šírka 250 – 600 metrov a objem nádrže 18 151 000 m kubických. Maximálna prevádzková hladina 352 m n. m. Dĺžka pravostrannej sypanej hrádze je 7259 m a dĺžka ľavostrannej hrádze je 1386 m. Pri výstavbe bol vybudovaný biokoridor – umelý potok o dĺžke 9900,52 m.

Prevádzkovateľ vodného diela: Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, PO BOX 45, 842 04, Bratislava 4.
Tel.: +421 2 602 92 111, fax: +421 2 654 27 667, web: www.vvb.sk. VD Žilina č. tel. 041/512 51 03.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1948

[0] Komentárov