Zelené námestie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/8

Zelené námestie

premietanie (slideshow)
Zelené námestie

Zelené námestie

Mestská časť Solinky
(Foto: 5. 6. 2022)

Zelené námestie sa nachádza vo vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. Východnú hranicu uzatvára obchodný dom, severnú hranicu tvorí parkovisko na ulici Borová. Západnú hranicu územia tvoria bytové domy s parkoviskom na Borovej ulice a južnú športovisko základnej školy na Gaštanovej ulici a areál základnej školy na Limbovej ulici. Bola vytvorenú urbanistická štúdia tohto priestoru, ktorá sa sústreďuje na vytvorenie zelenej oázy – pobytovej zelene poskytujúcej obyvateľom najmä oddych, relax, sedenie a rôzne voľnočasové aktivity. Riešením je zámer vytvoriť v centre Soliniek zelené námestie. Názov Zelené námestie je odvodený z urbanistickej štúdie tohto priestoru ako aj doterajších názvov ulíc, ktoré sú pomenované po stromoch.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 26.04.2022 na 32. zasadnutí schválilo Uznesenie č. 112/2022 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. (Uznesenie č. 112/2022 podpísal primátor mesta 29.04.2022.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2): Zelené námestie – pomenovanie v mestskej časti Solinky. Nachádza sa vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nahrádza Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021. Toto všeobecné záväzné nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 29.04.2022. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnú tabuľu mesta Žilina dňa 14.05.2022.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 163

[0] Komentárov

Pridať komentár