Popperovská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Popperovská ulica

premietanie (slideshow)
Popperovská ulica

Popperovská ulica – mapa ulíc

Mapa s novou ulicou v mestskej časti Bytčica od roku 2022
(Mapu vyhotovila: Ing. Jana Feilerová)

Popperovská ulica – Novopomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica. Mestské zastupiteľstvo v Žiline, konané dňa 25.06.2019 schválilo nové ulíc nachádzajúcich sa pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu – Figurova ulica, Hallonova ulica, Révaiovská ulica. V tomto priestore zostala jedna nepomenovaná ulica, kde je plánovaná výstavba domov. Navrhnutý názov Popperovská ulica je po jednom z vlastníkov kaštieľa a parku v Bytčici, podobne ako Révaiovská a Kubelíkova, tiež vlastníkoch kaštieľa. Ďalšie názvy ulíc Figurova a Hallonova v tejto oblasti majú pomenovanie po významných osobnostiach v Bytčici. Ulica je vymedzená križovatkou s ulicou Na stanicu, pokračuje západným smerom, kde je vymedzená križovatkou s Hallonovou ulicou, v budúcnosti pokračovaním až po miestny potok.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 26.04.2022 na 32. zasadnutí schválilo Uznesenie č. 112/2022 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. (Uznesenie č. 112/2022 podpísal primátor mesta 29.04.2022.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení.. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bytčica nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Popperovská ulica – Novo pomenovaná ulica v mestskej časti Bytčica, v lokalite nových ulíc pod parkom kaštieľa za ulicou Na stanicu. Ulica je vymedzená križovatkou s ulicou Na stanicu, pokračuje západným smerom, kde je vymedzená križovatkou s Hallonovou ulicou, v budúcnosti pokračovaním až po miestny potok.
(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2): Zelené námestie – pomenovanie v mestskej časti Solinky. Nachádza sa vnútrobloku medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Solinky nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 2): Námestie Dobrého pastiera – pomenovanie námestia pred farským kostolom.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nahrádza Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2021.
Toto všeobecné záväzné nariadenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 29.04.2022.
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnú tabuľu mesta Žilina dňa 14.05.2022.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 183

[0] Komentárov

Pridať komentár