Noviny a časopisy v Žiline

Z Žilina Gallery Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Od Dadanovej tlačiarne až po Žilinský večerník

Noviny a časopisy v Žiline


Žilina bola oddávna nielen priemyselným a obchodným centrom severozápadného Slovenska, ale i centrom kultúry a osvety. Už od roku 1665 bola na dnešnej Sládkovičovej ulici známa Dadanová tlačiareň, kde sa tlačili knihy a kalendáre. V druhej polovici 19. storočia nastal veľký rozvoj mesta a koncom 19. storočia v ňom bolo viacero tlačiarni. To umožnilo i vydávanie novín a časopisov. Podľa doterajších vedomostí a výskumu prvé pravidelne vydávané noviny vyšli v roku 1894. Vznikom Československej republiky nastal rozmach vydávania novín a tlačovín v slovenskom jazyku. V období I. ČSR vychádzalo v Žiline 70 titulov rôznych novín a časopisov rôzneho zamerania. Aj v období rokov 1939-1945 vychádzalo v meste 45 titulov novín a časopisov, medzi nimi i niekoľko celoslovenských, ako boli Gardista (redakcia bola na dnešnej Dlabačovej ulici), Slovenská politika, Slovenská sloboda a ďalšie. Po roku 1945 sa Žilina stala sídlom pobočky Spravodajskej agentúry Slovenska, neskôr Československej tlačovej kancelárie, pôsobiacej pod rôznymi názvami dodnes. V meste bolo viacero kvalitných tlačiarní, a tak sa tu tlačili a redigovali viaceré celoslovenské periodiká, ale i miestne noviny a časopisy. Z nich najdlhšie vychádzal Cieľ a mesačník Kultúrny život Žiliny. Po roku 1990 vznikli viaceré propagačno-reklamné noviny a časopisy i bulvárneho zamerania, ktoré však mali väčšinou krátkodobý charakter. Zanikli postupne i viaceré podnikové noviny zmenou a zánikom podnikov. V roku 1991 vznikol týždenník Žilinský večerník, ktorý má zásadný význam pre spoznanie dejín nášho regiónu i jeho súčasnosti. Uvedený prehľad neposkytuje kompletnú informáciu o všetkých žilinských novinách a časopisoch, nielen z priestorových dôvodov, ale i pre chýbajúci výskum v tejto oblasti. Väčšina tu uvedených novín je v Štátnom archíve Žilina, mnohé sú i v Krajskej knižnici Žilina. Dostupné sú i v Slovenskej národnej knižnici v Martine a v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Bojovník - 1922-1924, týždenník Československej sociálnodemokratickej strany.

Buď pripravený - 1922-1923, 1926-1927. Vychádzal 10-krát ročne, vydavateľom bol Zväz skautov republiky Československej.

Cieľ - prvé číslo vyšlo 5. 2. 1947 a až do februára 1948 vychádzal ako denník. Povolenie na vydávanie novín vydal ONV Žilina pod číslom 10723-1947 4. 6. 1947. Potom do roku 1950 vychádzal ako denník Strany práce. Od roku 1951 do roku 1954 vychádzal ako denník Krajského výboru KSS v Žiline, v rokoch 1954 a 1955 mal dve čísla týždenne a od 29. 5. 1955 sa stal týždenníkom až do roku 1960, noviny vydával stále Krajský výbor KSS v Žiline. Po zrušení sídla kraja v Žiline od 1960 sa Cieľ stal týždenníkom Okresného výboru KSS a ONV Žilina, ktoré ho i financovali a takto vychádzal každý štvrtok až do 7. 12. 1989. Spoločenské zmeny koncom roka 1989 mali vplyv i na Cieľ, ktorý od 7. 12. vychádzal už len ako týždenník pod vydavateľom ONV Žilina. V roku 1990 Cieľ vychádzal od februára dva razy týždenne v utorok a piatok až do 29. 6. 1990. Od 6. 6. sa opäť stal týždenníkom pod názvom Cieľ, týždenník okresu Žilina, vydavateľ bol stále ONV. Od roku 1991 po zániku ONV sa stal vydavateľom tohoto týždenníka Okresný úrad v Žiline. Dňa 2. 1. 1992 vyšlo prvé číslo Cieľa, týždenníka občanov okresu Žilina, ktoré už vydávala súkromná spoločnosť Cieľ s. r. o., s tým istým šéfredaktorom ako predtým - Zdenom Gabrielom. Týždenník vychádzal pod názvom Cieľ, všestranný týždenník žilinského regiónu až do roku 1996, potom od č. 24 ako Cieľ, severoslovenský regionálny týždenník. Od januára 1999 sa redakcia Cieľa presťahovala na Jánošíkovu ulicu č. 1. Takto vychádzal Cieľ až do 4. 10. 1999, vtedy vyšiel pod názvom Cieľ Korzár, noviny Žilinského kraja a vychádzal v pondelok a štvrtok. Vydavateľom bolo stále vydavateľstvo Cieľ s. r. o., ale noviny boli už začlenené do skupiny vydavateľstva VMV Bratislava. K ďalšej zmene došlo od pondelka 8. 11. 1999, keď vydavateľstvo VMV, a. s. získalo práva na denník Smer a v Žiline od tohoto dňa vychádzali noviny pod názvom Cieľ Korzár Smer, noviny Žilinského kraja, vydavateľom prvého čísla týchto novín bola spoločnosť Cieľ s. r. o. Noviny vychádzali denne. Od 10. 11. 1999 bolo vydavateľom už len Vydavateľstvo VMV a. s. V roku 1999 vyšlo až 95 čísiel. Tieto noviny už mali celoslovenský charakter, ale mali aj regionálnu prílohu zameranú na okres a mesto Žilina. Noviny sa považovali za nástupcu Cieľa a v hlavičke mali vytlačený ročník 52, pretože Cieľ vychádzal od roku 1947. V roku 2000 začali noviny vychádzať pod názvom Cieľ Korzár, noviny Žilinského kraja do 31. 8., potom od 2. 9. 2000 pod názvom Sme v regióne, Korzár, noviny Žilinského kraja, ale od 12. 9. 2000 začal tento denník (okrem nedele) vychádzať pod názvom Sme v regióne, Cieľ, Korzár, ale len do 31. 10. Od 2. 11. vychádzal len denník Sme, Žilinský Korzár v regióne. Noviny sa považovali za nástupcu Cieľa a mali v hlavičke ročník 53, avšak od 2. 9. 2000 do konca roka používali v hlavičke ročník VIII. Vydavateľom bola spoločnosť PETIT PRESS Bratislava. Noviny Cieľ sa spočiatku tlačili v tlačiarňach Pravda, kde mali i sídlo – Hviezdoslavova ulica. V rokoch 1948-1957 bol šéfredaktorom Štefan Rudohradský. Potom prešla redakcia do budovy OV KSS na vtedajšom Gottwaldovom námesti 1 (Štefánikovo námestie, býv. budova Štátnych lesov), šéfredaktorom v roku 1959 bol Jozef Dierer. V roku 1963 sa stal šéfredaktorom Ľudovít Sipták, ktorý pôsobil v redakcii i neskôr v sedemdesiatich rokoch ako zástupca šéfredaktora Jozefa Habovčíka. Noviny mali po postavení Domu odborov, kde sídlilo i OV KSS, redakciu v tejto budove. V roku 1968 bol šéfredaktorom Miťo Palevič, v roku 1969 Ladislav Racko a od roku 1970 Emil Stráňai. V roku 1973 bolo sídlo redakcie na Námestí SNP 3 (dnes Hlinkovo námestie). V rokoch 1975-1985 bol na čele redakcie Jozef Habovčík, v roku 1977 dostala redakcia novopostavenú budovu na Dolnom vale 3 (dnes sídlo Žilinského večerníka). Od roku 1985 do roku 1990 bol šéfredaktorom Jaroslav Borák. Toho v roku 1990 na krátku dobu vystriedal Štefan Debnár, ale od 1. 7. 1990 sa na čelo redakcie dostal Zdeno Gabriel. Ten zostal v tejto funkcii do roku 1993, potom ho vystriedal syn Ľubomír Gabriel. V roku 1995 a začiatkom roka 1996 bol šéfredaktorom Ján Filip. Od čísla 16 ho vymenil Ľubomír Gabriel, ale od čísla 48 vychádzali noviny pod vedením Ladislava Hulína. Toho v apríli 1997 vymenila Eva Bučová, ktorá bola poverená vedením redakcie do roku 1999. Dňa 4. 10. 1999 sa stal šéfredaktorom Milan Rožánek, toho 3. 7. 2000 vymenil Michal Horecký. Od roku 1993 bol sídlom redakcie Horný val 31. Od roku 1999 sídlila redakcia na Jánošíkovej ulici č. 1 a potom v roku 2000 na Hodžovej ulici č. 8. Denník, neskôr týždenník Cieľ má veľký význam pre dejiny regiónu Žilina, pretože prinášal až do roku 1996 správy a udalosti z okresu a mesta Žilina. V Štátnom archíve v Žiline sa zachovali ročníky 1950, 1951, 1959 a od roku 1963 všetky čísla až do zániku v roku 2000. Zaujímavosťou je fakt, že v archíve sa zachoval pravdepodobne jediný kompletný ročník 1968 v našom okrese. Tento ročník bol v roku 1970 z redakcie zobraný. Ročník 1962 periodika Cieľ sa zachoval výnimočne v Krajskej knižnici v Žiline.

Deň – 13. 5. 1945 – 31. 5. 1947. Denník bol spočiatku vydávaný Národným frontom, od 20. 6. 1945 ho vydával Oblastný sekretariát KSS v Žiline. V pondelok vychádzal i Deň – Pondelník zameraný na šport a ten zanikol 28. 6. 1948.

Dom odborov – 1963 – 1975? Programový bulletin Domu odborov, mesačník.

Drevárska súčasnosť – 1989 - 2000? Dvojtýždenník vydávaný Združením drevospracujúcich podnikov Slovenska a Odborovým zväzom drevo, lesy a voda. Vydavateľom bolo Domino, a. s. Žilina. Noviny boli pokračovateľom Drevárskeho priekopníka, vydávaného riaditeľstvom Drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v Žiline.

Felvidéki hírlap (Horniacky časopis) – september 1911 – 20. 6. 1915. Týždenník pre politiku a spoločnosť.

Felvidéki ujság (Horniacke noviny) – 1894 - 1912, 1915 - 1917. Všestranný týždenník.

Harmónia - 1992 – 1997 - mesačník Regionálneho osvetového strediska v Žiline.

Hlas pokroku – 1950 - 1958. Nepravidelné noviny ONV Žilina, zamerané najmä na poľnohospodárstvo.

Informátor o kultúrnych podujatiach – 2010 do súčasnosti, mesačník Žilinského samosprávneho kraja o kultúrnych podujatiach kultúrnych organizácií Žilina.

Kam do mesta – 2005 do súčasnosti, redakcia mesačníka so sídlom v Žiline, vydavateľ ENTER DESING s. r. o. Košice.

Kultúrny život Žiliny – 1956 – 1992. Mesačník bol vydávaný do roku 1960 Krajským, potom v roku 1961 Okresným osvetovým strediskom pod názvom Kultúrny kalendár Žiliny. Od roku 1962 bol vydavateľom Park kultúry a oddychu pod názvom Kultúrny život Žiliny. Okrem programu kultúrnych zariadení prinášal i životopisy, historické udalosti a rozhovory. Moja Žilina – 1998 – 2010, týždenník o meste, vydavateľstvo ANTE 365 s. r. o.

Národná obroda – 1945 – 1947. V Žiline bola redakcia denníka od 3. 2. 1946 a posledné číslo v Žiline vyšlo 4. 5. 1947. Vydávala ho Slovenská národná rada.

Národné noviny – 1945 - 1948. V Žiline, kde bola filiálka bratislavskej redakcie, tento denník Demokratickej strany vychádzal od 1. 1. 1946 do 29. 2. 1948.

Podnikateľ – marec 1990 - 1991, dvojtýždenník Združenia podnikateľov Slovenska, okresný výbor Žilina, v roku 1990 vyšiel 12-krát.

Pondelník – 8. 1. 1951 – 20. 10. 1952. Týždenník Povereníctva informácií a osvety prinášal najmä šport a miestne spravodajstvo.

Považské noviny – 1. 9. 1913 – 1914. Jediné slovenské noviny vychádzajúce v Žiline do roku 1918. Týždenník zanikol po obžalobe vedúceho redaktora Andreja Djuračku pre poburovanie proti štátu.

Považské noviny – 22. 11. 1923 – 15. 10. 1932. Týždenník pre spoločenské záujmy mesta Žilina.

Práca – v Žiline bola filiálna redakcia tohto celoslovenského denníka vydávaného ROH od roku 1946. V rokoch 1946 - 1947 sa denník aj tlačil v Žiline.

Pravda – V Žiline bola filiálna redakcia tohoto celoslovenského denníka vydávaného v minulosti ÚV KSS a v Žiline vychádzala i mutácia bratislavského denníka pre stredné Slovensko ako Pravda B. V čase od 1. 8. do 30. 9. 1945 vychádzal tento denník pod názvom Stredoslovenská Pravda priamo v Žiline.

Právo ľudu – 1918 - 1922. V tomto čase vychádzal v Žiline tento týždenník Československej sociálnodemokratickej robotníckej strany.

Proletárka – 15. 5. 1925 – 15. 8. 1926 bola redakcia tohto dvojtýždenníka komunistických žien v Budatíne.

Robotník – 25. 9. 1920 – 27. 5. 1921 bola v Žiline redakcia odborárskeho dvojtýždenníka.

Sloboda – 10. 11. 1918 - 1922, časopis Miestneho výboru Slovenskej národnej rady v Žiliny. Celkovo vyšlo päť čísiel.

Slovenská krajina – 1. 1. 1929 - 1933, prvý žilinský denník s celoslovenskou pôsobnosťou. Vydávalo ho nakladateľstvo Slovenská krajina pre Československú stranu socialistickú.

Slovenské listy – 22. 11. 1923 – 8. 10. 1925. Regionálny spoločenský týždenník.

Slovenský hlas – 1. 1. 1938 – 8. 1. 1939, v Žiline bola jedna zo štyroch redakcií tohoto nezávislého denníka.

SOLAS – 2009 - 2010, dosiaľ vyšlo 9 čísiel, vydavateľom bolo občianske združenie Solas Žilina.

Svet mladých – 1945 - 1946, ilustrovaný časopis pre mládež vydávala Pravda.

Reportér – 20. 9. 1996 – 1997. Vydavateľom týždenníka boli Žilinské tlačiarne.

Úradné noviny – 1918 - 1922 - časopis Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline. Vyšlo päť čísiel.

Váhostav – 1954 – 1994? - podnikový týždenník Váhostavu Žilina.

Zsolna és vidéke (Žilina a okolie) – 28. 9. 1897 – 20. 11. 1918. Týždenník Strany práce v Žiline.

Železničiar – 10. 1. 1920 – 10. 9. 1922 - vychádzal v Žiline ako odborársky dvojtýždenník.

Žilinsko – Bytčiansko – jún 1999 - vychádza i v súčasnosti. V Žiline sídli redakcia tohto inzertného týždenníka, ktorý spočiatku vychádzal dvojtýždenne. Vydavateľom je regiónPRESS.

Žilinský kraj – 1950 – 1954, do roku 1953 mesačník, potom dvojtýždenník KNV Žilina.

Žilinský stavbár 1954 – 1990? týždenník podniku Pozemné stavby Žilina

Žilinec – 1. 5. 1991 – 1992, alternatívny informačný mesačník, vydavateľstvo ART-FORUM.

Žilinské echo – 2006 - týždenník vychádza aj v súčasnosti, vydavateľ PETIT PRESS Bratislava.

Žilinské noviny – 20. 6. 2000 – týždenník vychádzajúci aj v súčasnosti. V roku 2000 bolo vydavateľom SLOV PRINT s. r. o. Čadca, šéfredaktorom bol Gejza Sádecký. Sídlo redakcie bolo na Hodžovej 8. Od 3 čísla 4. 7. 2000 noviny vydávala a. s. PETIT PRESS Bratislava. Novým šéfredaktorom sa stal Jaroslav Borák (od 22. 5. 2001 do apríla 2003). Potom bola poverená vedením redakcie Monika Klincová, od č. 19 v máji sa stal šéfredaktorom Michal Horecký. Od č. 26 bola opäť poverená vedením redakcie Monika Klincová – Janigová, šéfredaktorkou sa stala v septembri 2003 do júna 2007. Odvtedy vykonáva funkciu šéfredaktora Michal Filek. Od roku 2005 majú noviny v názve My Žilinské noviny so sídlom na Národnej ulici 4. V Štátnom archíve Žilina sú všetky ročníky.

Žilinský sprievodca – 2000 – 2001, mesačník, vydavateľ DESIGN STUDIO, potom Ján Korček.

Žilinský večerník – 27. 2. 1991 do súčasnosti. Vydavateľom bol Mestský úrad v Žiline, sídlo redakcie bolo na Štúrovom námestí 1 – Dom odborov. Prvým šéfredaktorom bol Štefan Debnár. V pôvodnom zámere sa uvažovalo o častejšom vydávaní novín – dva až trikrát týždenne, avšak noviny ostali týždenníkom. Prvé čísla 1 - 9 vyšli týždenne v stredu, číslo 10 už v utorok. Prvých 30 čísiel bola titulka v modrej farbe, od čísla 31 bola zelená. Od januára 1993 noviny zmenili názov na Žilinský večerník a nový Cieľ. Titulka bola zelenožltá, formát novín sa mierne zväčšil. Tento formát novín skončil číslom 9 a od čísla 10 vychádzali noviny v dnešnom formáte v titulke so zelenou farbou. V januári 1993 redakcia dostala nové sídlo na Dolnom vale 3/16, kde je dodnes. Od roku 1998 sa vrátili noviny k pôvodnému názvu Žilinský večerník, v titulke od roku 1996 mal i názov Týždenník Žilinského kraja. Od č. 41 v októbri 1999 bola poverená vedením redakcie Irena Čižmáriková, Štefan Debnár sa stal opäť šéfredaktorom v januári 2001 do roku 2005. Od januára 2006 riadil redakciu riaditeľ vydavateľstva Viktor Tretina, v roku 2008 sa stal šéfredaktorom Róbert Kašša. Týždenník vydáva a. s. Žilinský večerník. Noviny majú veľký význam na spoznanie života v meste i širšom okolí od roku 1991. V Štátnom archíve v Žiline sú všetky ročníky.

Žilinský žurnál – 12. 9. 1994 – 29. 7. 1996. Regionálny týždenník vychádzal v pondelok, vydavateľom bolo Informačné centrum podnikateľov Žilina. V roku 1996 vychádzal ako Žurnál.

Život Žiliny – 1993 – 1999, mesačník vydavateľstva FROTINUS s. r. o.


Mgr. Peter Štanský, Štátny archív Žilina

Zdroj: Žilinský večerník, č. 9, str. 22, dňa 1. 3. 2011