Kysucká hvezdáreň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
1/68

Kysucká hvezdáreň

premietanie (slideshow)
Kysucká hvezdáreň


Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Kysucká hvezdáreň, Dolinský potok 1278, Kysucké Nové Mesto
(Foto: 8. 6. 2016)

Krajská hvezdáreň v Žiline, Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, Dolinský potok 1278, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Tel.: 00 421 41 421 2946, e-mail: kyshvezdknm@vuczilina.sk, web: www.astrokysuce.sk.

Krajská hvezdáreň v Žiline, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy: popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno-výchovných podujatí pre širokú verejnosť, vykonáva odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.
Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č. 61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové zariadenie. Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.
Hvezdáreň sprostredkováva pre návštevníkov svojich podujatí najnovšie objavy a poznatky astronómie, oboznamuje ich s jej miestom v kontexte vedeckého a humanitného pokroku a jej úlohou ako hraničnej vedy spájať filozofiu a vedu do jedného celku. Umožňuje návštevníkom priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov a astronómom – amatérom aj zapájať sa do tvorby vedeckého poznania. Svojou odborno - pozorovateľskou činnosťou prispieva k získavaniu poznatkov o vesmíre.
Kultúrno-výchovná a popularizačno-vzdelávacia činnosť hvezdárne presahuje hranice kraja, odborno-pozorovateľská činnosť je naviazaná na medzinárodné odborné programy a inštitúcie.
Hlavné aktivity (pre verejnosť): Podujatia pre všetky typy škôl (prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia). Pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov. Súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou (Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach ?, Tajomný vesmír...). Podujatia pre talentované deti a mládež (krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká). Pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká. Výstavy (Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Slnečná sústava, Kozmológia, Meteorológia, Prvý a posledný. Slnko, Zem, Mesiac, Kozmonautika v službách astronómie...) a mimoriadne podujatia (semináre, praktiká, MDD...).
Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji. (Text prevzatý z web stránky Kysuckej hvezdárne (kliknite): www.astrokysuce.sk. )Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 95

[0] Komentárov

Pridať komentár